1 روز
@mahamhelishot
پست
93
فالوعر
2,774
فالوعینگ
191
مهام هلی شات
مینودشت
پروژه های تصویربرداری هوایی در زمینه های مختلف
مهام هلی شات آماده همکاری با سازمانها، موسسات، شرکتها و عموم افراد می باشد.
شماره تماس : ۹۱۰۱۰۰۳۸-۰۱۷ (داخلی ۳)
بیشتر
HOORSA ©
Made in IRAN