3 هفته
@mahamhelishot
پست
93
فالوعر
5,171
فالوعینگ
195
مهام هلی شات
مینودشت
پروژه های تصویربرداری هوایی در زمینه های مختلف
مهام هلی شات آماده همکاری با سازمانها، موسسات، شرکتها و عموم افراد می باشد.
شماره تماس : ۹۱۰۱۰۰۳۸-۰۱۷
بیشتر
HOORSA ©
Made in IRAN