1 ماه
@nidamat
پست
186
فالوعر
2,589
فالوعینگ
1,231
گناه شناسی
قم

🔴بهترین راه نجات از شر گناه🔴
👌 عامل اصلی گرفتاری در چنگال شیطان و گناه، جهل و غفلت است.
👌هدف گناه شناسی زدودن جهل و غفلت است.
کپی آزاد
بیشتر
HOORSA ©
Made in IRAN