4 ماه
@shia_leaders
پست
16
فالوعر
202
فالوعینگ
4
رهبران شیعه
تهران
"گروه سیاسی ، فرهنگی ، مذهبی نی نوا"
مشاهده پست ها و ارتباط با رهبران شیعه در برنامه هورسا.
HOORSA ©
Made in IRAN